Belépés
Regisztráció | Elfelejtett jelszó
 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
 
Adatkezelési tájékoztató
 
A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy a Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 2/C 7. emelet 99.; a továbbiakban: Adatkezelő, vagy HUNADO) megfelelő tájékoztatást nyújtson a sportolók részére az általa végzett adatkezelésre és adatkezelési elvekre, szabályokra vonatkozóan.
1. Az Adatkezelő
Adatkezelő cégneve: Magyar Antidopping Csoport Közhasznú Nonprofit Kft.
Adatkezelő székhelye: 1146 Budapest, Istvánmezei út 2/C 7. emelet 99.
Adatkezelő elérhetősége: ​+36 1 273 1715
Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Szabó Gergely Balázs
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: dpo@antidopping.hu

2. A HUNADO a hatályos Adatkezelési Szabályzatát honlapján (www.antidopping.hu) elektronikus formában teszi közzé.

3. Az Adatkezelő által sportolók vonatkozásában végzett adatkezelés

A HUNADO mint Magyarország Nemzeti Doppingellenes Szervezete sportolók és sportszakemberek adatainak kezelésére jogosult és köteles szervezet.
 • Az adatkezelés célja: a doppingellenes tevékenység HUNADO mint Nemzeti Doppingellenes Szervezet által történő hatékony végrehajtása. Az adatkezelés részletes céljait a tájékoztató végén található táblázat foglalja össze.
 • Az adatkezelés jogalapja: (i) a HUNADO a sportolói személyes adatok kezelésére közérdekből jogosult és köteles szervezet, (ii) az adatkezelés jogalapját képezi továbbá, hogy az adatok kezelése a HUNADO, és harmadik személyek jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
 
4.  Adatkezelés közérdekből
A doppingellenes tevékenység végrehajtásához fűződő érdek közérdek, az alábbiak szerint:
 1. A doppingellenes küzdelem területén végzett adatkezelést és adattovábbítást – az érintettek nagy számára, és a határokon átívelő, globális együttműködésre való tekintettel – maga a hatályos adatvédelmi szabályozás (GDPR) is a közérdekből („public interest”) történő jogalappal összefüggésben nevesíti, melynek célja a doppingszerek sportban való használatának visszaszorítása és/vagy megszüntetése.
 2. Magyarország a 99/2007. (V. 8.) Korm. rendelettel hirdette ki az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének (UNESCO) Közgyűlése által 2005-ben elfogadott, a sportbeli dopping elleni nemzetközi egyezményt (a továbbiakban: "Egyezmény").
 3. Az Egyezmény 3. cikkelye alapján a részes államok, így Magyarország is köteles a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (World Anti-Doping Agency, a továbbiakban: "WADA") által a 2003. március 5-én Koppenhágában elfogadott Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat elveivel összhangban lévő intézkedések elfogadására és a WADA-val mint a nemzetközi doppingellenes tevékenység koordinálása céljából létrehozott szervezettel történő együttműködésre. A Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat a HUNADO internetes oldalán (www.antidopping.hu) mind angol, mind magyar nyelven elérhető.
 4. A Sportról szóló 2004. évi I. törvény alapján a versenyző tartózkodni köteles a HUNADO által a honlapján közzétett tiltott teljesítményfokozó szerekre és módszerekre vonatkozó doppingvétség (Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat 2. cikk) vagy bűncselekmény elkövetésétől, köteles továbbá alávetni magát a doppingtilalom betartásának ellenőrzésére irányuló vizsgálatnak.
 5. A doppingellenes tevékenység szabályairól szóló 43/2011 (III. 23.) Korm. Rendelet szerint a doppingellenőrzés és a doppingellenes tevékenység során a HUNADO Szabályzata és a WADA nemzetközi követelményei alapján kell eljárni, a rendeletben nem szabályozott kérdésekben pedig a HUNADO Szabályzata az irányadó.
 6. A HUNADO Szabályzatának Preambuluma alapján a doppingellenőrzés és a doppingellenes tevékenység végrehajtása nyomós közérdek, melynek célja az egyetemes sport tisztaságának, szellemiségének, és integritásának a védelme, a tisztán sportolók jogainak érvényre juttatása, valamennyi sportoló doppingmentes, tiszta felkészüléshez és versenykörnyezethez fűződő jogának biztosítása, valamint a sportolói élet és egészség védelme. Ezen nyomós közérdek indokolja, hogy a HUNADO a sportolók és sportszakemberek személyes adatait és a sportolói személyes adatok egyes különleges kategóriáit a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatban (WADA Kódex) foglaltak szerint kezelje és megossza az érintett felett hatáskörrel rendelkező doppingellenes szervezetekkel, így különösen a WADA-val, a sportág nemzeti és nemzetközi szakszövetségével, a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal, illetve a doppingellenőrzésben résztvevő egyéb doppingellenes szervezetekkel, valamint a sportért felelős miniszterrel és a hatáskörrel rendelkező sport-köztestülettel. A HUNADO ezen adatkezelése során mindenkor tiszteletben tartja az érintettek személyes adatainak a védelméhez fűződő jogainak lényeges tartalmát. Az érintettek jogainak és érdekeinek biztosítása érdekében a HUNADO a mindenkor hatályos hazai és Európai Uniós jogi normáknak megfelelő intézkedések és garanciák kidolgozására köteles. A HUNADO közérdekből történő adatkezelése arányos az adatkezelés által elérni kívánt céllal.
5.           Jogos érdekek érvényesítése, mint jogalap
              Az adatkezelés a HUNADO és harmadik személyek jogos érdekeinek érvényesítéséhez is szükségesek, ezen jogos érdekek az alábbiak:
 1. valamennyi sportoló doppingmentes, tiszta felkészüléshez és versenykörnyezet biztosításához fűződő jogos érdeke;
 2. a tiszta sport mellett elkötelezett, az UNESCO sportbeli dopping elleni nemzetközi Egyezményt kihirdető államok és polgárainak azon jogos érdeke, hogy az Egyezményben vállalt kötelezettségeiket teljesítsék, és saját joghatóságuk alatt az Egyezményben foglaltaknak érvényt szerezzenek;
 3. a tiszta sport mellett elkötelezett, a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat alapján doppingellenes szervezetnek (ADO) minősülő szervezetek (különösen: a HUNADO, a nemzetközi sportági szakszövetségek, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, és a WADA) azon jogos érdeke, hogy a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatban vállalt kötelezettségeiket teljesítsék, és saját joghatóságuk alatt az abban foglaltaknak érvényt szerezzenek.
Az érintett sportolók, sportszakemberek személyes adatainak a HUNADO által történő kezelése – a hazai jogszabályok és sportáguk nemzetközi sportági szakszövetségeinek szabályzata alapján - elkerülhetetlen lépés, hiszen a doppingellenes szabályok betartása egyben ezen érintettek (sportolók, sportszakemberek) sportbeli szereplésének és részvételének előfeltétele is. Az adatkezeléssel érintett sportolók, sportszakemberek alapvető joga és érdeke ugyanakkor, hogy személyes adataik védelméhez fűződő jogaik ne sérüljenek.
Tekintettel arra, hogy
 • a világ valamennyi sportolójának, sportszakemberének, sportszervezetének és az Egyezményhez csatlakozó államoknak és polgáraiknak egyetemes jogi érdekük fűződik ahhoz, hogy a doppingellenes szabályok érvényre jussanak;
 • a sportolók azáltal, hogy bizonyos személyes adataik - az adatvédelmi szabályok adta garanciális keretek között - a hatáskörrel rendelkező doppingellenes szervezetek birtokába kerülnek, önmaguk is haszonélvezői lesznek a tiszta sportkörnyezetnek és annak, hogy tiltott szerek és módszerek ne károsítsák egészségüket, ne veszélyeztessék életüket,
 
az 5. a)-c) pontokban felsorolt jogos érdekek - figyelemmel a hatályos adatvédelmi szabályokban foglalt adatvédelmi garanciákra is - elsőbbséget élveznek a sportoló, sportszakember azon érdekével szemben, hogy személyes adatait a HUNADO ne kezelje.
 
 1. Továbbításra kerülhetnek-e az Ön által megadott személyes adatok harmadik személy részére?
Igen. Amennyiben a HUNADO az általa kezelt adatok továbbítására a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat alapján köteles, úgy az Ön személyes adatait kizárólag az Ön felett hatáskörrel rendelkező doppingellenes szervezet részére (különösen: a HUNADO, a nemzetközi sportági szakszövetségek, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság, és a WADA), illetve az eljáró laboratórium, szakértő, vagy szakértői testület (Biológiai Útlevél Bizottság), vagy a Nemzetközi Doppingellenes Szabályzatban foglalt célok elérése érdekében a HUNADO által bevont mintavételi ügynökség részére, vagy a sportpolitikáért felelős miniszter részére továbbítja.
 
7.  Továbbításra kerülhetnek-e az Ön által megadott személyes adatok Európai Unión kívüli országba?
Igen. A doppingellenes tevékenység globálisan szabályozott tevékenység, nemzetközi szereplőkkel (pl.: nemzetközi sportszövetségek, WADA, Nemzetközi Olimpiai Bizottság). A hatályos adatvédelmi szabályok alapján indokolt adattovábbításnak minősül a doppingszerek sportban való használatának visszaszorítása és/vagy megszüntetése érdekében történő adattovábbítás, miután az nyomós közérdekből történnek (GDPR, Preambulum, 112. pont).
Amennyiben Ön doppingellenőrzésen esik át, mintavételi adatai az ADAMS rendszerében (Anti-Doping Administration & Management System) rendszer kerülnek rögzítésre. Miután a gyógyászati célú mentességeket (TUE) a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) felügyeli, a TUE engedélyek hivatalos nyilvántartási helye ugyancsak az ADAMS. Az ADAMS rendszert a montreáli székhelyű WADA tartja fent és működteti, kanadai szerverén. Kanada az Európai Bizottság határozata alapján az Európai Unió követelményeinek megfelelő szintű védelmet biztosít az adatvédelem területén. Az Európai Bizottság megfelelőségi határozatairól és az adatvédelem területén megfelelő szintű védelmet biztosító államokról az Európai Bizottság honlapján tájékozódhat: https://ec.europa.eu
A HUNADO szervere az Európai Unió területén, Magyarországon található.
 
 1. Nyilvánosságra hozhatók-e a doppingvétséget elkövető sportolók adatai?
Igen, de csak a jogszabályok által meghatározott körben. Az alkalmazandó jogszabályok alapján a HUNADO köteles nyilvánosságra hozni:
 1. a versenyző sportágát az „A” jelű minta analízisének pozitív vizsgálati eredménye, vagy doppingvétséget megalapozó egyéb magatartás esetén, a doppingellenes tevékenységről szóló 43/2011. (III. 23.) Korm. rendelet 5. §-a szerinti előírás alapján;
 2. a doppingeljárást lezáró jogerős határozat meghozatalát követően pedig a pozitív vizsgálati eredményt, vagy a doppingvétséget megalapozó egyéb magatartást, a doppingeljárás eredményeként meghozott jogerős doppingbüntetést, a versenyző nevét és sportágát, melyre a sportról szóló 2004. évi I. törvény ad felhatalmazást.
 
 1. Mennyi ideig kerülnek tárolásra az Ön által megadott személyes adatok?
Az ADAMS rendszerben szereplő adatok a WADA adatvédelmi előírásainak megfelelő időtartamra szólóan kerülnek tárolásra. Az adattárolás időtartamát a WADA adatvédelmi nemzetközi követelményének (International Standards of Protection of Privacy and Personal Information; a továbbiakban: "ISPPPI") „A” melléklete tartalmazza, melynek kivonatát csatoltuk a jelen tájékoztatónkhoz.
 
A HUNADO nyilvántartási rendszerében szereplő nemzeti (országos) szintű sportolók adatkezelési időszaka az Ön aktív sportolói státuszához igazodik. Adatai azon naptári év végén kerülnek törlésre, amely évben aktív sportolói státusza - sportági szakszövetségének - adatszolgáltatása alapján megszűnt.
 
 1. Kérjük, az ADAMS-hez, illetve a HUNADO rendszeréhez megadott felhasználói nevét és jelszavát mindenkor kezelje bizalmasan:
 • azt jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé ne tegye;
 • ilyen személlyel azt ne közölje;
 • ne semmisítse meg, ne veszítse el.
A HUNADO nem vállal felelősséget azért, ha Ön a felhasználói nevét, illetve jelszavát a jelen Szabályzattól eltérően kezeli, jogosulatlan harmadik személy számára hozzáférhetővé teszi, ilyen személlyel azt közli, megsemmisíti, elveszíti, és ebből Önt közvetlenül vagy közvetetten módon hátrány, vagy kár éri.
 
Kérjük, amennyiben a holléti információ kezelése körében harmadik személyt kíván megbízni, kérjen ún. „menedzser kódot”, ennek nyomtatványát a HUNADO honlapján találja (lásd: "Menedzserkóddal rendelkezéssel összefüggésben végzett adatkezelésünk" alatt). Ennek a nyomtatványnak a megküldését – az Ön adatainak biztonsága érdekében - kizárólag arról az email címről fogadjuk el, amelyet az ADAMS-ben kapcsolattartási email-címként már előzetesen megadott.
 
 1. Milyen jogok illetik Önt, mint a személyes adatok jogosultját?
Tájékoztatjuk, hogy Önt a HUNADO által végzett adatkezeléssel kapcsolatban az alább jogok illetik:
 1. kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 2. azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását,
 3. tiltakozhat személyes adatainak jogellenes kezelése ellen,
 4. jogosult arra, hogy személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, illetve arra, hogy ezen adatait egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.
Amennyiben adatainak jogellenes kezeléséről szerezne tudomást, kérjük, jelezze a dpo@antidopping.hu e-mail címre küldött levelével.
 
12. Milyen jogorvoslati lehetőségek illetik Önt?
Amennyiben személyes adatai kezelése vonatkozásában azt tapasztalná, hogy a HUNADO megsérti az adatvédelmi jogszabályokban meghatározottakat, úgy jogai védelme érdekében jogorvoslati kérelemmel fordulhat a területileg illetékes bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz.
 
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Elektronikus elérhetőség: ugyfelszolgalat@naih.hu
Weboldal: http://naih.hu

 
Az ADAMS rendszerben kezelt sportolói adatok köre*
 
*A WADA kötelező érvényű adatvédelmi szabályzata alapján.
* A hivatkozott adatok legkésőbb a meghatározott megőrzési időszak lejáratát követő naptári negyedév végéig törlendők.
* Praktikus okokból a megőrzési időszakok két kategóriába kerületek besorolásra: 18 hónap és 10 év.
* Az adatkezelés időtartama meghosszabbítható függőben lévő doppingvétség, doppingeljárás esetén.
 
Modul Adat Adatkezelés célja Megjegyzések Adatkezelés időtartama Kritérium
1. Sportoló
 
 
    A sportoló adatai praktikus okokból és többszörös doppingvétség elkövetése miatt relevánsak.
Alacsony kockázatú adatok.
Attól az időponttól kezdve, hogy a sportoló a HUNADO vizsgálati csoportjából kikerült:
 
 
Sportoló (általános) Név
Születési idő
Sportág
Nem
A sportoló általános azonosítása. Ezen információk elit (profi) sportolók esetében a sportolói nyilvántartástól függetlenül is nyilvánosak.
 
Határozatlan
Határozatlan
Határozatlan
Határozatlan
Szükségesség
  Telefonszám(ok)
Email-cím
Otthoni cím
 
Kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel, doppingellenes felvilágosító (kizárólag edukációs) hírlevelek küldése 10 év mint általános elévülési idő egy lehetséges doppingvétség megvalósulása miatt. 10 év
10 év
10 év
Szükségesség
2.Holléti információk
 
(kivéve a biológiai útlevél programot, lásd: 8. pont)
    A holléti információk csupán elenyésző részének a megőrzése lenne releváns, ugyanakkor ezen releváns részek előre történő meghatározása lehetetlen lenne. Az esemény felmerülésének időpontjától számított:
 
 
  Holléti információ szolgáltatás elmulasztása Egy esetleges doppingvétség elkövetésének megállapításához szükséges adat. 3 mulasztás 12 hónap alatt történő regisztrálása doppingvétségnek számít.
 
18 hónap
 
 
Szükségesség
  Sikertelen mintavétel
 
Egy esetleges doppingvétség elkövetésének megállapításához szükséges adat. 3 mulasztás 12 hónap alatt történő regisztrálása doppingvétségnek számít.
 
Doppingvétség megvalósulása esetén határozatlan időre történő megőrzés, lásd: a „fegyelmi ügyek” alatt (7. pont).
 
18 hónap Szükségesség
3. TUE (gyógyászati célú mentesség)     Az orvosi információk megsemmisítése megakadályozná a gyógyászati célú mentességek (TUE) WADA által történő utólagos felülvizsgálatát, azt követően, hogy a TUE érvényessége lejárt.
 
A TUE információk többségükben egészségügyi adatok, ezért azok kezelése magas kockázatú.
 
A HUNADO, illetve a HUNADO TUE Bizottsága által kezelt adatok.
   
TUE TUE megadásával kapcsolatos nyomtatványok (kérelem, határozat)
 
TUE kiegészítő orvosi dokumentáció
 
Gyógyászati célú mentesség megadása a sportoló részére. Releváns lehet a minta elévülési időn belül történő megismételt vizsgálata (reanalízis) esetén.
 
10 év, a TUE engedély megadásától
 
Szükségesség, arányosság
  TUE információ, amely nem szerepel
(i) a beleegyező nyomtatványon;
vagy
(ii) a kiegészítő orvosi információban.
 
Gyógyászati célú mentesség megadása a sportoló részére. Elveszti a relevanciáját a TUE lejárata után, kivéve, ha a kérelem ismételt módon benyújtásra kerül.
 
18 hónap a TUE érvényességének a végétől
 
Szükségesség, arányosság
4. Doppingellenőrzés
 
 
 
    A hosszú távú mintamegőrzés elrendelése csak pozitív vizsgálati eredmény, atipikus eredmény, doppingvétség vagy tárolt minta/minták esetén releváns. 
A hatáskörrel rendelkező ADO kezeli.
A dokumentáció elkészültének dátumától / az pozitív vizsgálati eredmény, ATP, doppingvétség első indikációjától vagy a mintavételtől számított 
 
 
Doppingellenőrzés Kiküldetési nyomtatvány (mission order) Doppingellenőrzés elvégzése  
 
18 hónap, amennyiben nem történt doppingvétség / 10 év doppingvétség megvalósulása esetén, ha a minta a lehetséges újraanalizálás céljából kerül tárolásra, vagy ha része a biológiai útlevél-programnak.
 
18 hónap/ 10 év
 
Szükségesség, arányosság
  Doppingellenőrzési űrlap
 
Doppingellenőrzés elvégzése 18 hónap/ 10 év
 
Szükségesség, arányosság
  „Chain of custody” nyomtatvány (a minta integritásának alátámasztásául szolgáló dokumentum az ellenőrzés különböző szakaszaiban) A sportolótól származó minta integritásának a védelme, illetve ennek dokumentálása. 18 hónap/ 10 év
 
Szükségesség, arányosság
5. Laboratóriumi minták     Csak a pozitív minták vethetnek fel adatvédelmi kérdéseket.
A laboratórium kezeli.
   
Minták A minta
 
Doppingvétség megállapítása, doppingellenes tudományos kutatás Pozitív vizsgálati eredmény esetén, továbbá, ha a minta azonosítható, 10 év a maximális megőrzési idő.
 
Ezen minták alapján a sportolók nem beazonosíthatók (névtelenek), és határozatlan időtartamra szólóan megőrizhetők doppingellenes (tudományos) kutatás céljából.
 
Határozatlan idő / 10 év
 
Arányosság
  B minta
 
Doppingvétség megállapítása, doppingellenes tudományos kutatás Határozatlan idő / 10 év
 
Arányosság
6. Vizsgálati eredmények, eredménykezelés (űrlapok/dokumentáció)
 
    A többszörös doppingvétségek és a visszamenőleges elemzés elvégzése céljából releváns adat.
 
A releváns dokumentumok kiállításától számított:
 
 
  Negatív eredmények
 
Doppingvétség megállapítása elévülési időn belül.
Sportolói által történő felhasználás (védekezés) egy esetleges doppingeljárásban.
A doppingvétségek általános elévülési ideje 10 év, ez alatt a minták újravizsgálhatók. A negatív eredmények történeti értékkel rendelkeznek, és a megtartásuk a sportoló érdekében állhat (pl.: védekezés egy doppingeljárásban). 10 év
 
Szükségesség, arányosság
  Pozitív vizsgálati eredmény 10 év
 
Szükségesség
  Atipikus eredmény 10 év
 
Szükségesség
7. Fegyelmi ügyek
(doppingvétségek)
    A többszörös doppingvétségek megállapításához szükséges adatok.    
  A Nemzetközi Doppingellenes Szabályzat szerint kiszabott szankciók Többszörös doppingvétség megállapítása.  
 
 
Egy esetleges doppingvétség megállapításán túl precedens értékkel is bírnak.
Határozatlan
 
Szükségesség, arányosság
  Választottbírósági, bírósági döntések Többszörös doppingvétség megállapítása. Határozatlan
 
Szükségesség, arányosság
  Alátámasztó dokumentumok Többszörös doppingvétség megállapítása, a tényállás megállapítása. Határozatlan
 
Szükségesség, arányosság
8. A sportoló biológiai útlevele* * Miután a minták doppingvétség megállapítására önmagukban nem használandók, azok nem kerülnek tárolásra, csupán az eredmények.
Eredmények Eredmények Doppingvétség megállapítása A biológiai útlevél alapján doppingvétség megállapítása lehetséges. A doppingvétség megállapítása körében a holléti információk fontos információt tartalmazhatnak. 10 év az eredmények kiadásának időpontjától.
 
Szükségesség
 
Holléti információk
 
Holléti információk
 
Előre be nem jelentett doppingellenőrzések lefolytatása.
Doppingvétség megállapítása.
 
10 év az adatok megszerzésének időpontjától. Szükségesség
 
 

A HUNADO rendszerében rögzített sportolói adatok köre

 
Adat Adatkezelés célja Megjegyzések Adatkezelés időtartama Kritérium
név
születési idő
anyja neve
állampolgárság
A sportoló általános azonosítása. Ezen információk elit (profi) sportolók esetében a sportolói nyilvántartástól függetlenül is nyilvánosak.
 
Azon naptári év végéig, amely évben a sportoló bejelentette visszavonulását. Szükségesség, arányosság
születési hely
sportszövetség
kerettagság
A sportoló általános azonosítása. Sokszor előfordul, hogy ugyanazon nevű sportoló több sportágban is szerepel, illetve azonos sportágban több azonos nevű sportoló is tevékenykedhet. Azon naptári év végéig, amely évben a sportoló bejelentette visszavonulását. Szükségesség, arányosság
e-mail Doppingellenes felvilágosító (edukációs) hírlevél küldése. A Tiltólista, a doppingellenes tevékenység szabályai időről-időre változhatnak (így különösen új generációs szerek jelenhetnek meg a piacon). AZ ezzel kapcsolatos ismeretek megszerzése alapvető sportolói és sportpolitikai érdek.
Kiértesítése Nyilvántartott vizsgálati csoport-tagságról (RTP).
Azon naptári év végéig, amely évben a sportoló bejelentette visszavonulását. Szükségesség, arányosság
nem
 
Doppingellenőrzés lebonyolítása. Egy esetleges doppingellenőrzés megszervezése körében releváns adat. Az alkalmazandó szabályok alapján a mintaadást a sportolóval azonos nemű doppingellenőrnek kell lebonyolítania. Azon naptári év végéig, amely évben a sportoló bejelentette visszavonulását. Szükségesség, arányosság
Képmás
 
A sportoló felkeresése és helyszíni beazonosítása egy mintavétel folyamán.   Azon naptári év végéig, amely évben a sportoló bejelentette visszavonulását. Szükségesség, arányosság
elsődleges edzőhely címe
telefonszám
lakóhely
ideiglenes lakcím
klub neve és elérhetőségei,
törvényes képviselő neve és elérhetősége,
szövetségi kapitány / edző neve és elérhetősége,
menedzser neve és elérhetősége.
A sportoló felkeresése doppingellenőrzés céljából, a doppingellenőrzése megszervezése, a sportoló beazonosítása.   Azon naptári év végéig, amely évben a sportoló bejelentette visszavonulását. Szükségesség, arányosság
 

Hírlevelet kér:

Az Ön saját érdekében a hírlevelek fogadását kifejezetten javasoljuk, tekintettel arra, hogy az a sportkarrierje szempontjából fontos információkat tartalmazhat (pl.: a Tiltólista frissítése, új tiltott szerek megjelenése, értesítés a bizonyítottan veszélyes táplálék-kiegészítőkről stb.). A hírlevelek kizárólag doppingellenes felvilágosítás céljából, nem üzleti céllal kerülnek megküldésre

Megértettem

 
 
Hírlevél
 
 
közvetlen kapcsolatok
 


 
 
Minden jog fenntartva! - 2013
Hozzáadás a kedvencekhez | Szerzői jogok
Ön a 7165036. látogatónk!
Jelenleg 568 látogató van oldalunkon